Analiza fundamentalna. Wszystko co musisz wiedzieć (makroekonomia, ekonomia, działalność spółek, analiza techniczna, analiza fundamentalna)

Analiza fundamentalna – analiza kondycji finansowej firmy w celu określenia opłacalności inwestowania w akcje. Analiza fundamentalna uwzględnia takie czynniki jak: analiza otoczenia makro, analiza branży gospodarczej lub sektorów firmy, analiza ogólnej sytuacji firmy, analiza finansowa firmy i ocena firmy (dokonana przez różne metody).Cena akcji uzyskana za pomocą różnych metod analiza fundamentalna

(takich jak dyskontowanie lub analiza czynnikowa) jest porównywana z ceną akcji. Jeśli cena akcji uzyskana z analizy fundamentalnej jest wyższa niż cena akcji spółki, inwestorzy powinni kupić akcje spółki (rekomendacja kupna). W przeciwnym razie (cena akcji jest znacznie wyższa niż cena uzyskana z analizy fundamentalnej) – powinni usunąć akcje tej spółki.


Przy sporządzaniu analizy fundamentalnej wykorzystuje się m.in. informacje pozyskane z prospektu emisyjnego, raporty okresowe spółki, analizy rynkowe oraz prognozy kierownictwa spółki lub analityków fundamentalnych. Prezentowane informacje są zwykle gromadzone w specjalnych kalendarzach wydarzeń, które ułatwiają organizację i analizę wszystkich zebranych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wartość aktywów giełdowych.


Inwestowanie na giełdzie to ciągłe poszukiwanie aktywów, które oferują najlepsze perspektywy na przyszłość. Ale jak znaleźć firmę, która przyniesie nam zysk? Żaden profesjonalny inwestor nie przewiduje ziaren kawy i pozostawia ten wybór losowi. Rzetelna analiza rynku oparta na analizie technicznej i fundamentalnej może wskazać nam właściwy kierunek inwestowania. Czym jest analiza techniczna i fundamentalna? Czym dokładnie różnią się te dwie metody?


Analiza fundamentalna – co to jest?

Popularna wśród inwestorów analiza fundamentalna jest jedną z najlepszych metod szacowania wartości firmy. Analiza fundamentalna jest dobrze znana zarówno na giełdzie, jak i na rynkach walutowych, ale jej zastosowanie różni się nieco na różnych rynkach.


Jak powszechnie wiadomo, inwestowanie w akcje musi być poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji finansowej spółki, wyników finansowych, stanu obecnego i możliwości rozwoju. Celem zastosowania analizy fundamentalnej jest syntetyczne oszacowanie, czy wartość akcji jest obecnie niedoszacowana lub przewartościowana. Zestaw metod wyceny akcji spółki jest bardzo szeroki i musimy zdecydować, którą metodę wybrać.


Analiza techniczna – co to jest?


Analiza techniczna jest kolejną częścią metody analizy potencjału wzrostu zapasów. Opiera się głównie na schemacie, czyli tzw. graficzna reprezentacja zmian wartości w czasie. Zmiany cen akcji są spowodowane nie tylko własnymi ruchami spółki – zapowiedziami zarządu, publikacją raportów itp. To także efekt działań inwestorów – pochodna ich transakcji kupna-sprzedaży. Jeśli w pewnym momencie połowa inwestorów zdecyduje się na sprzedaż akcji, podaż przewyższy popyt, a sama cena znacząco spadnie, niezależnie od tego, czy spółka jest w dobrej kondycji, czy nie.


Za pomocą zaawansowanych wskaźników i oscylatorów analiza techniczna może pokazać, gdzie ceny akcji rosną i spadają zgodnie z wzorcem. Rynki finansowe działają na zasadzie wzorców, a celem analizy technicznej jest identyfikacja tych wzorców i danie wyobrażenia, czy inwestor ma możliwość czerpania zysków z zakupu danego instrumentu.


Kiedy stosować analizę techniczną, a kiedy analizę fundamentalną?


Analiza fundamentalna i analiza techniczna to dziedziny wiedzy, które wciąż się rozwijają i napisano o nich setki książek. Czy nadal potrzebujemy poznawać obie dziedziny wiedzy? Czy nie powinniśmy skupiać całej naszej energii na zwykłej znajomości analizy technicznej, ignorowaniu analizy fundamentalnej lub odwrotnie?


Niestety nie

Te dwa najpopularniejsze sposoby analizy sytuacji firmy uzupełniają się i tworzą ogólny obraz sytuacji. Jeśli na wykresie widać powstawanie pewnych wzorców, nieznajomość kondycji finansowej firmy może skłonić nas do zawarcia niepewnej transakcji, która okaże się nieudana, gdy kilka dni później firma zaraportuje stratę za ostatni kwartał. Poleganie na tylko jednej metodzie analizy jest niezwykle ryzykowne i nie pozwala na wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie dają metody analizy sytuacji finansowej nowoczesnych firm.


Analiza fundamentalna pomaga odpowiedzieć na pytanie, w którą nieruchomość zainwestować. Co to dokładnie oznacza? Jak zrobić test podstawowy? Na jakim rynku działa AF? Oto krótki poradnik dla inwestorów średnio- i długoterminowych.


Z tego tekstu dowiesz się:

Czym jest analiza fundamentalna i do czego służy?
Z jakich etapów składa się analizowanie fundamentów?
Czy warto stosować analizę fundamentalną?


Na wstępie wyjaśnijmy, że analizę fundamentalną (AF) można stosować w odniesieniu do wielu aktywów inwestycyjnych. Pozwala to ocenić sytuację np. na rynku złota, określonej pary walutowej, bitcoina lub akcji i zobaczyć, jakie są długoterminowe i ewentualnie średnioterminowe perspektywy konkretnej inwestycji. W przypadku poszczególnych instrumentów finansowych stosowane są nieco inne metody i narzędzia, dlatego skupimy się na klasycznym rozumieniu AF, aby jasno przedstawić temat. Innymi słowy, analizujemy fundamenty spółek giełdowych.


Co to jest analiza fundamentalna i do czego służy?

Na rynkach kapitałowych analiza fundamentalna to zestaw metod i narzędzi wykorzystywanych do oszacowania prawdziwej wartości firmy. Pozwala to ocenić, czy warto zainwestować w daną firmę, kupując jej akcje. Ważne jest, aby ocena ta uwzględniała obecną i przyszłą sytuację podmiotu gospodarczego oraz systemu operacyjnego. W ten sposób poznasz jego potencjał rozwojowy i możliwości zwiększenia zysków. To ważne, ponieważ te pytania będą miały kluczowy wpływ na przyszły rozwój kursu akcji spółki.
W analizie fundamentalnej przyjmuje się, że najważniejsi są emitent akcji, branża i gospodarka jako całość (więcej na ten temat w tekście). Im korzystniejsze są te czynniki, tym wyższa wartość akcji spółki, a jednocześnie większa jej atrakcyjność dla inwestorów.

Podobno są one ważne tylko w długim i być może w średnim okresie

W przypadku krótkiego horyzontu inwestycyjnego z reguły lepsze wyniki daje analiza techniczna, która pomaga znaleźć odpowiedni moment na wejście lub wyjście z inwestycji.


Jeśli zrozumiesz istotę analizy fundamentalnej i nauczysz się prawidłowo korzystać

z jej narzędzi, będziesz częściej podejmował właściwe decyzje inwestycyjne. Dość wspomnieć, że można go wykorzystać np.: do oceny, czy akcje danej firmy są obecnie tanie lub drogie, do identyfikacji ewentualnych problemów finansowych firm, które mogą mieć wpływ na ich przyszłą działalność, do budowania portfeli inwestycyjnych jako pożądany. stosunek ryzyka do ryzyka oczekiwanej stopy zwrotu, dla porównania atrakcyjności poszczególnych firm pod względem inwestycyjnym.

To wciąż tylko przykłady korzyści płynących z podstawowej analizy. Resztę możesz złapać, przechodząc przez poszczególne jej kroki.

Jakie są etapy analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa?

Analiza fundamentalna jest przeprowadzana etapami i składa się właściwie z kilku odrębnych opracowań: makroekonomicznych, branżowych, sytuacyjnych i finansowych. Z ich pomocą można szczegółowo poznać sytuację finansową i firmy, a tym samym rzetelnie przejść ostatni, kluczowy etap AF. Ta ostatnia to wycena giełdowa, czyli tzw. oszacowanie rzeczywistej wartości konkretnej firmy.
Analiza fundamentalna to studium od „ogólnego” do „szczegółowego”. Oznacza to, że najpierw analizowana jest ogólna sytuacja na świecie, potem gospodarka danego kraju i jego wybrany sektor, a dopiero na końcu konkretna firma.


Analiza makroekonomiczna

Pierwszy krok analizy fundamentalnej dotyczy możliwie najszerszego otoczenia firmy, czyli tzw. gospodarka danego kraju i jego giełda. W tym przypadku należy spojrzeć na takie elementy jak:
sytuacja społeczno-polityczna kraju,
polityka gospodarcza rządu,
zatrudnienie i bezrobocie,
inflacja,
stopy procentowe,
stawki podatkowe,
kwota. długu publicznego,
kursów walut,
bilansu handlowego itp.


Ogólna sytuacja gospodarcza i polityczna świata oraz inne czynniki globalne powinny być również brane pod uwagę w ramach analizy makroekonomicznej. Jest to oczywiste, ponieważ niewiele jest firm, na które wydarzenia takie jak 2020 nie będą miały żadnego wpływu. wybuch pandemii koronawirusa, narzucenie sekwestracji, bezprecedensowa ogromna waga pieniądza czy globalna tendencja do radykalnego obniżania stóp procentowych. Tego typu kwestie muszą być brane pod uwagę przez wszystkich fundamentalnych analityków, niezależnie od tego, czy badają rynek akcji, towary, kryptowaluty czy inne aktywa.


Analiza branży i sytuacji

Na rynkach kapitałowych kolejnym krokiem w analizie fundamentalnej jest zbadanie atrakcyjności inwestowania w spółki działające w określonej branży. Dzięki analizie branżowej można uzyskać informacje o zagrożeniach i szansach rozwoju danego sektora gospodarki, otoczeniu prawnym i wielkości rynku czy też rentowności działających na nim podmiotów. Analizę można wykorzystać do oceny, czy sektor rozwija się szybciej czy wolniej niż cała gospodarka.


Po zbadaniu sytuacji makroekonomicznej i wybranej branży można przejść do analizy sytuacji, tj. badanie konkretnej firmy. W pewnym sensie ta faza jest udoskonaleniem analizy branżowej i ma na celu ocenę firmy na tle całej branży. Dzięki temu można poznać pozycję firmy na rynku i zbadać możliwości jej rozwoju z pozafinansowego punktu widzenia.


Analiza sytuacyjna pozwala poznać specyfikę,

politykę i cele działalności danej firmy oraz dowiedzieć się, co i jak generuje pieniądze. Ten etap uwzględnia również strukturę i strukturę danej firmy, a także lokalizację, plany inwestycyjne i zatrudnienie. Uwzględniane są również technologie stosowane w firmie oraz jakość zasobów ludzkich. Ważna jest również charakterystyka oferowanych produktów oraz to, jak wygląda kwestia podaży i popytu na nie (często przedstawia się to za pomocą tzw. macierzy BCG).
Warto zauważyć, że analiza sytuacyjna opiera się przede wszystkim na danych jakościowych, a nie ilościowych i dlatego jest uważana za najbardziej złożoną ze wszystkich analiz podstawowych. Potwierdza to również fakt, że jedną z jej najważniejszych metod jest analiza SWOT, czyli graficzne zestawienie mocnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń związanych z jej działalnością. Dlatego stosowanie tej metody wymaga dużej wiedzy z różnych dziedzin i jest nieuchronnie nieco subiektywne.


Analiza finansowa firmy

Wielu inwestorów uważa analizę finansową firmy za bardzo ważną. Jest to uzasadnione, ponieważ ta faza AF dostarcza odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z inwestowaniem w konkretną firmę. Pozwala to oszacować jego rzeczywistą wartość, aktualny stan majątkowy lub potencjał dochodowy. Aby było to możliwe, konieczne jest wykorzystywanie i poprawna interpretacja informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, na które składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Co oznacza „właściwe wykorzystanie i interpretacja” danych? Na podstawie informacji zawartych w raporcie przeprowadzana jest analiza indeksowa. Zawiera kalkulację wielu wskaźników finansowych, które pozwalają ocenić płynność, aktywność, zadłużenie i rentowność firmy. Obejmują one również wskaźniki takie jak P/E (cena do zysku) oraz P/W (cena do wartości księgowej), które odnoszą się do atrakcyjności zakupu akcji spółki.


Jednakże, aby obliczone indeksy dostarczyły użytecznych indeksów,

należy je porównać w czasie i przestrzeni. W tym ostatnim przypadku chodzi o porównanie ich z kluczowymi wskaźnikami innych firm w terenie, natomiast ocena w czasie wymaga porównania współczynników uzyskanych przez firmę na początku i na końcu okresu sprawozdawczego. Oczywiste jest, że w żadnym wypadku nie musisz samodzielnie wykonywać obliczeń – wskaźniki finansowe firm można znaleźć na wielu portalach inwestycyjnych.


Pamiętaj, że wykonując analizę finansową, musisz korzystać tylko z wiarygodnych źródeł danych. Są to w szczególności raporty okresowe spółek, broszury oraz rekomendacje domów maklerskich. Pomocne mogą być również artykuły na stronach internetowych non-profit lub finansowych, ale mogą być subiektywne i/lub zawierać nieprawidłowe informacje.


Wycena akcji

Ostatnim krokiem analizy fundamentalnej jest określenie wewnętrznej wartości akcji spółki, czyli ceny, po której (przynajmniej teoretycznie) powinny być notowane na giełdzie. W ten sposób szacowana wartość jest porównywana z aktualną ceną rynkową akcji, co pozwala ocenić atrakcyjność jej zakupu. Jeśli obliczona cena przekracza cenę akcji, akcje są uważane za niedowartościowane i warte zakupu. W odwrotnej sytuacji mamy do czynienia z przewartościowanymi akcjami, dla których analitycy wydają rekomendację sprzedaży.


Należy zauważyć, że wynikowa wycena akcji tworzy sygnał do kupna lub sprzedaży akcji,

o ile wyraźnie różni się ona od bieżącej ceny akcji. Różnice rzędu kilku, a nawet dziesięciu procent są uważane za zbyt małe, aby na ich podstawie zajmować pozycję rynkową. Ważne jest również to, że nie ma jednego sposobu obliczenia rzeczywistej wartości akcji. Stosuje się do tego następujące metody:
zwrot – przy założeniu, że wartość firmy zależy od jej zdolności do generowania dochodu w przyszłości,
aktywów – przy założeniu, że wartość firmy jest determinowana przez jej aktywa pomniejszone o zobowiązania, porównawcza (mnożnik) – co zakłada, że ​​podobne firmy powinny mieć podobną wartość,

Najczęściej stosowane są metody dochodowe, zwłaszcza zdyskontowane przepływy pieniężne, które występują w kilku wariantach. W nich głównym założeniem jest to, że wycena firmy zależy od sumy wszystkich jej bieżących i przyszłych przepływów pieniężnych.


Podsumowanie analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna umożliwia m.in. dowiedzieć się, jaka jest rzeczywista wartość firmy i czy jej akcje są prawidłowo sprzedawane. Jest to niezbędne narzędzie dla inwestorów długoterminowych, które pomaga im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Z drugiej strony AF nie obowiązuje w krótkim horyzoncie czasowym, gdy czynniki fundamentalne z definicji nie wpływają na cenę danego instrumentu.
Należy zauważyć, że analiza fundamentalna jest również wykorzystywana, przynajmniej w pewnym stopniu, w analizie aktywów innych niż akcje. Niezależnie od tego, czy inwestujesz w kryptowaluty, złoto czy inne instrumenty, musisz wziąć pod uwagę takie czynniki, jak czynniki makroekonomiczne lub trendy na danym rynku. W ramach analizy fundamentalnej nie obliczasz wartości wewnętrznej tego typu aktywów, ale powinieneś. W każdym razie badanie podstaw jest niezbędne do oceny atrakcyjności inwestycji w długim okresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.